Dagdas iedzīvotāju protesta pikets

img

Pēdējā augusta piektdienā vairāk par simts cilvēku bija sapulcējušies pie Dagdas novada pašvaldības, lai paustu protestu pret augstu atkritumu izvešanas maksu.

Dagdas novada domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  tika iesniegtas 2019. gada 30. augusta Dagdas novada iedzīvotāju piketa dalībnieku prasības:

1. Anulēt noslēgto līgumu no 2019. gada 01. jūlija Atklātā konkursa Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagdas novadā (identifikācijas Nr. DNP 2019/5), jo noslēgtajā līgumā piedāvātais atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir būtiski lielāks ar blakus esošo novadu šādu pakalpojumu cenām.

2. Dagdas novada domei rīkot atkārtotu iepirkuma procedūru Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagdas novadā cenas ziņā izdevīgākā piedāvājuma saņemšanai.

3. Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta 3., 5. un 6. punkta neizpildi, par Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 3. panta pirmo daļu un likuma Par pašvaldībām 3. panta pirmajā daļā noteikto, ka vietējā pašvaldība darbojas vietējo iedzīvotāju interesēs, neievērošanu. Par sabiedrības maldināšanu, noslēdzot līgumu ar SIA Clean –R 2016. gadā, nosakot to par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Tāpēc pieprasām atcelt no amata domes priekšsēdētāju Aivaru Trūli un Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieci Sandru Viškuri.

4. Par sistemātisku Valsts pārvaldes iekārtas likumu neievērošanu Dagdas novadā prasām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atlaist Dagdas novada domi.

Vēstuli parakstīja Dagdas novada iedzīvotāju piketa organizatore Tamāra Ivanovska un piketa dalībnieki.


Alekseja GONČAROVA foto