Dagdas novada izglītības iestādes gatavas jaunajam mācību gadam

Mēs - skaitļos
2018./2019.m.g. savas skolas gaitas turpinās pirmsskolas izglītības drupās 137 bērni no 1 līdz 4 gadiem, piecgadīgo un sešgadīgo programmu apgūs 102 bērni. No 1.līdz 9. klasei mācīsies 483 skolēni,10.-12. klašu grupā 150 vidusskolēni. Pavisam kopā 872 audzēkņi. Aleksandrovas internātpamatskola durvis vērs 85 audzēkņiem. Dagdas Mūzikas un mākslas skola sagaidīs 117 audzēkņus un Dagdas novada Sporta skola 112 audzēkņus. Izglītības iestādēs zināšanas, kompetences un caurviju prasmes sniegs saviem audzēkņiem 173 skolotāji (kopā ar amatu savienotājiem).

Vismazākā skola būs Asūnes sākumskola ar 23 skolēniem, lielākā novada skola būs Dagdas vidusskola, kur mācīsies 374 skolēni.Tradicionāli augusta pedagogu konferencē 27. augustā tikās visi novada pedagogi, lai gūtu ieskatu jaunā mācību gada aktualitātēs un veiktu atskatu uz 2017./2018.māc.gadu.Tika teikts paldies pedagogiem par darbu ar talantīgajiem, paldies par iestādes fiziskās vides pilnveidi direktoriem: Vijai Gekišai, Aleksandram Gžibovskim, Lolitai Beitānei, Anitai Malinovskai un Inesei Domkovai. Konferencesdarbā piedalījās Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis, priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure un izpilddirektors Artjoms Gekišs. Ar pārskatiem par izglītības iestāžu labās prakses piemēriem, metodisko darbu un interešu izglītību var iepazīties:www.dagda.lv/izglitiba/dazada-informacija-skolotajiem-skoleniem-un-vecakiem/labas-prakses-piemeri.htmDagdas novada IKSN vadītāja M.MicķevičaTurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 44 (31.08..2018.)