23. septembrī Preiļu KN N. Rancāna balvas Latgales izcilākajiem pedagogiem noslēguma pasākums

img

Nikodema Rancāna balva iedibināta 2015. gadā par godu izcilajam Latgales sabiedriskajam darbiniekam, garīdzniekam un pedagogam N. Rancānam. Nikodema Rancāna balvas konkursam šogad pieteikti 15 nominanti, kuru sasniegumi tiek vērtēti piecās nominācijās – par latgaliešu valodas, kultūras vēstures, novada mācības popularizēšanu un ieviešanu mācību vai studiju vidē, par inovatīvu metodikas lietojumu, par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darba tikuma audzināšanai un amatu apmācībai, par veiksmīgu pedagoga debiju, kā arī par latviskās un latgaliskās kultūrvides veidošanu pirmsskolas izglītības iestādēs. Pēdējā nominācija tiks piešķirta pirmo gadu. Noslēguma pasākuma vieta katru gadu tiek mainīta - 2015. gadā tā bija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016. gadā Ludza, 2017. gadā Viļāni, bet šogad pedagogus pie sevis aicināja Preiļi, kur N. Rancāns ir strādājis vairākus gadus.

Konkursa pamatideja – godināt labākos Latgales reģiona skolotājus, pasniedzot tiem simbolisku, īpaši šim konkursam izgatavotu balvu – sudraba pakavsaktu (rotkalis Rihards Ciblis), šādā veidā celt skolotāja profesijas prestižu, mudinot jauno paaudzi pārdomāt arī savas profesijas izvēli, neatstājot novārtā tās profesijas, kas ir saistītas ar vērtību izkopšanu un tālāku nodošanu nākamajām paaudzēm.No Dagdas novada nominācijai tika pieteikti 5 pedagogi: Dagdas PII Saulīte pirmsskolas skolotāja Iveta Plakoša, Andrupenes pamatskolas skolotājs Viktors Ivanovs, Ezernieku vidusskolas skolotāja Broņislava Andžāne, Dagdas vidusskolas skolotāji Rita Orole un Harolds Kavinskis.Lepojamies ar visiem mūsu pieteiktajiem pedagogiem!  Īpašs prieks par Haroldu Kavinski, kas saņēma sudraba pakavsaktu no paša rotkaļa Riharda Cibļa par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai.  Pateicamies no sirds Broņislavai Andžānei, kas arī saņēma sudraba pakavsaktu no Dagdas vidusskolas skolotājas Aijas Babres, iepriekšējā gada laureātes rokām par inovācijām izglītības procesā (jaunu metožu, pieeju, stratēģiju, moderno tehnoloģiju pielietojums mācību un audzināšanas darbā, metodisku darbu izstrādnes, publikācijas, pieredzes popularizēšana, darbs ar vecākiem. Harolds Kavinskis saņēma arī specbalvu no Eiroparlamenta deputātes Ineses Vaideres: ceļojumu uz Briseli.Pasākumu kuplināja soliste Ilona Bagele un Preiļu Mūzikas skolas audzēkņi. Mūsu nominantus ar krāšņiem ziediem sveica  Vija  Gekiša, Velta Augustova, Aleksandrs  Gžibovskis, Artūrs  Babris  un  Inga   Kavinska. Apliecinot šī notikuma svarīgumu, jo šāda balva Latgales pedagogiem ir vienīgā, visus nominantus sveica arī Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure..Konkursa noslēguma pasākumā interesenti varēja gūt priekšstatu par jaunu izglītojošo datorspēli par N. Rancānu, ko veidoja RTA, Ilgas Šuplinskas vadībā. Patīkami, ka visi arī citi konkursa pretendenti saņēma dāvanā grāmatas, pateicības un ziedus. Un, protams, dvēseliskas sarunas pie tasītes tējas. Paldies konkursa organizatoriem un atbalstītājiem!Kopā ar pedagogiem bija Dagdas novada IKSN vadītāja M. Micķeviča