Pārdomas no konferences Vitebskā

img

Kopš 2013.gada Aleksandrovas internātpamatskola sadarbojas ar Verhņedvinskas rajona rehabilitācijas-attīstības centru. Ir notikuši kopīgi semināri, meistarklases ,kopīga nodarbību vadīšana. 2018.gada pavasarī Aleksandrovas internātpamatskolas kolēģi viesojās šajā centrā, kur tieši uz šo tikšanās laiku ieradās Vitebskas apgabala attīstības un korekcijas centra direktore Marine Fedorova. Kolēģu darbs tika novērtēts atzinīgi. Un tika spriests par tālāko sadarbības paplašināšanu.

Š.g. 22. un 23.01.2018. trīs Aleksandrovas internātpamatskolas  pedagogi un Dagdas novada IKSN vadītāja piedalījās Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala koriģējoši attīstošā, izglītojošā un rehabilitācijas centra rīkotajā konferencē „Aktualitātes bērnu ar attīstības traucējumiem izglītošanā: pieredze, tendences, perspektīvas”. Konference  pārsteidza mūs  ar  savu  vērienīgo pieredzi:  bērnu radošo  darbu izstādes, pedagogu pieredzes  materiāli, eksperti  no  Vitebskas universitātes, mācību  grāmatu  autore   Tatjana  Lisovska no  Minskas .Konferencē  piedalījās   Vitebskas  apgabala  21  rajona   centru  vadība  un  pedagogi.Es  un  mani  kolēģi  uzstājamies Vitebskas  apgabala  pedagogu auditorijas priekšā ar zinātnisko referātu „Sociālās atstumtības riska mazināšana bērniem ar attīstības traucējumiem” un popularizējām savus labās pedagoģiskās prakses piemērus:  • diennakts nometņu organizēšana bērniem ar vidēji smagiem, smagiem vai vairākiem attīstības traucējumiem (A. Malinovska);
  • praktiskās darbības nozīme bērnu ar attīstības traucējumiem socializācijas procesā (T. Kromāne);
  • sociālās atstumtības riska mazināšana izmantojot „Guest teaching” metodi


(A. Ļule). Konferences dalībniekiem bijaiespēja piedalīties meistarklasēs, diskusijās, iepazīties ar Baltkrievijas Republikas Vitebskasapgabala Koriģējoši attīstošo, izglītojošo un rehabilitācijas centru un daudzu speciālo skolu unvispārizglītojošo skolu, kuras iekļaujbērnuarspeciālajām vajadzībām apmācību, darbību.Pārsteidzavecākuciešā sadarbība arizglītībasiestādēm. Paratbalstasistēmasveidošanu vispārējāsizglītībasiestādēsDagdasnovadāuntendencēmLatvijādalījāsDagdasnovadaIKSNvadītājaM. Micķeviča. Īpašiskolāsmūsuzrunājaizveidotāresursuistaba -telpa, kasir iekārtota un ko izmantoskolasatbalstakomandakātikšanās undarba telpu, speciālistudarba telpu un individuālādarbaārpusparastāsklasesvidestelpu.Konferences laikā tika runāts par bērnu ar attīstības traucējumiem iekļaujošo izglītību. Šis jautājums šobrīd ir aktuāls kā Latvijā, tā arī Baltkrievijas Republikā. Abas sadarbības puses nonāca pie kopīga secinājuma,- lai kādā skolā nemācītos bērns ar attīstības traucējumiem, vai speciālajā skolāvai vispārizglītojošajā skolā, ir ļoti svarīgi, lai skolā strādātu kvalificēts pedagoģiskais un atbalsta personāls, kurš izprot bērnu ar attīstības traucējumiem problēmas un vajadzības un ir gatavs prasmīgi veikt mācību, audzināšanas un koriģējošo darbību. Tikpat nozīmīga ir arī laba skolas materiāli tehniskā bāze. Izglītojošai un koriģējošai darbībai ir jābūt regulārai, kvalitatīvai un atbilstošai bērna ar attīstības traucējumiem vajadzībām.Skolotājam ir jābūt apveltītam ar tādām īpašībām, kā: cilvēkmīlestība, radošums, atbildība, tolerance, pacietība, sapratne, vēlme palīdzēt un atbalstīt.Bērnu ar attīstības traucējumiem izglītojoši – koriģējošais process ir ilgstošs, sistēmisks, sistemātisks un pieprasa zinošus, augsti kvalificētus pedagogus speciālajā izglītībā.Ieguvumi: iepazīti speciālo skolu un koriģējoši attīstošo centru darbības pamatprincipi, saņemtsnelielsgrāmatudāvinājums, metodiskiemateriāli, kovaradaptētsākumskolas klasēs , nodibināti jauni kontakti ar skolām, koriģējošās attīstības centriem un P. Mašerova v,n, Vitebskas universitāti.SirsnīgspaldiesparsaturiskilietderīgokonferenciVitebskāVitebskasapgabalarehabilitācijascentradirektoreiMarineiFedorovaiunviņaskolēģiem. Tiešiieklausīšanās ir labākais veids, kā atklāt kaut ko interesantu.A.Malinovska