Apstiprināts Dagdas novada pašvaldības 2018. gada budžets

Sastādot Dagdas novada pašvaldības 2018. gada budžetu, tika sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Pašvaldība ņem vērā visu nozaru un jomu intereses un esošos līdzekļus cenšas maksimāli sabalansēt tā, lai pietiktu gan saimnieciskajiem darbiem, gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan sociālajiem jautājumiem, gan izglītībai, gan kultūrai un sportam.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta un tas ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts budžetu 2018. gadam”.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Ar likumu noteikto funkciju realizēšanai nepieciešamos līdzekļus Dagdas novada pašvaldības pamatbudžetā sastāda ieņēmumi, kurus veido plānotie nodokļu ieņēmumi – EUR 2 944 620,-, kas sastāda 34,74 % no kopējiem ieņēmumiem, nenodokļu ieņēmumi – EUR 70 525,-, kas sastāda 0,83%, valsts budžeta transferti – EUR 4 560 776,-, kas sastāda 53,81%, pašvaldību budžetu transferti - EUR 136 400,-, kas sastāda 1,61 %, ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem - EUR 677 845,-, kas sastāda 7,99 % no kopējiem ieņēmumiem. Ārvalstu finanšu palīdzība sastāda – EUR 85 675,-, jeb 1,01% no kopējiem ieņēmumiem. Kopējā 2018. gadā plānoto ieņēmumu summa sastāda EUR 8 475 841-. Līdzekļu atlikums gada sākumā bija EUR 292 447,-. Lai varētu nodrošināt vairāku pašvaldības projektu realizāciju, kā arī citām vajadzībām 2018. gadā ir plānots ņemt vairākus aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu EUR 720 000. Līdz ar to plānojot izdevumus, pašvaldība var rīkoties ar finanšu līdzekļiem EUR 9 488 288,- apmērā.

Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa

Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 12 (09.02.2018.)