Projekta noslēguma konference

img

21. janvārī tiešraidē notika projekta “Skolotāji un vecāki pret COVID-19 izaicinājumiem” noslēguma konference, kuru īstenoja biedrība “MIC Varavīksnes laiva”. Pasākumā piedalījās Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Dagdas vidusskolas skolotāji. Pēc formāta konferenci varētu saukt par “novada pedagoģisko padomi”. Visu skolu pārstāvji runāja par saviem panākumiem un neatrisinātajām tālmācības problēmām, uzdeva jautājumus un saņēma atbildes. Pieredzes apmaiņa notika tiešā veidā starp trīs vidējās izglītības iestāžu skolotājiem - praktiķiem. Dalībnieki augstu novērtēja sniegto iespēju.

Konferences laikā dalībnieki piedāvāja tēmas turpmākajām kopējām diskusijām: “Video stundu veidošanas iespējas”, “Vecāku viedokļi un ieteikumi tālmācības uzlabošanai”, “Jaunu programmu ieviešana tālmācības procesā”, “ Visu novada skolu skolēnu pašpārvaldes pārstāvju tikšanās tiešsaistē”,” Dažādu skolu viena mācību priekšmeta vai novirziena skolotāju sadarbība”.Projekta galvenais mērķis bija izveidot skolotāju un vecāku sadarbības mehānismu pandēmijas laikā. Mērķi var uzskatīt par realizētu. Konference to spilgti apliecināja, un biedrība “MIC Varavīksnes laiva” novada “skolotāju padomes” ietvaros jau izstrādā turpmākos sadarbības attīstības plānus, kuros plānots iesaistīt visas Krāslavas novada skolas. Tātad, neskatoties uz to, ka projekts ir īstenots un ziņojums tiek pabeigts, darbs tiks turpināts arī turpmāk. Biedrība “MIC Varavīksnes laiva” pateicas Britu padomes Latvijas birojam, kā arī “Dienvidlatgales NVO atbalsta centram” par projektam paredzēto finansējumu.Andrejs JAKUBOVSKIS