Kāds esi, jaunais Krāslavas novads? Un kāds būsi?

img

Ir pagājuši nepilni 4 mēneši, kopš Krāslavas novads pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas ir kļuvis gandrīz divtik lielāks. Tagad tajā ietilpst 2 pilsētas, Krāslava un Dagda, kā arī 24 pagasti. Ģeogrāfiski – kādreizējā rajona teritorija, bet pilnīgi atšķirīga pēc savas administratīvās struktūras.

Šobrīd jaunajai teritorijai tiek izstrādāti jauni attīstības dokumenti – ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2037.gadam un attīstības programma 2021. – 2027.gadam. Šie dokumenti pašvaldības attīstībā ir ļoti svarīgi, jo ieskicē novada attīstību nākotnē. Kādi gribam būt? Zilo ezeru zeme vai Radošo cilvēku novads? Visu aizmirsta pierobeža vai jaunu iespēju vieta? Kā ieviest inovācijas, nepazaudējot tradicionālo kultūrvēsturisko mantojumu? Kā kļūt atpazīstamākiem ar savām dabas bagātībām, kvalitatīvu produkciju un uzņēmīgiem cilvēkiem?Ilgtermiņa attīstības stratēģija nosaka lielāku “rāmi” - ilgtermiņa prioritātes, kurām pamatā ir Cilvēks, Vide un Darbs, savukārt, attīstības programma jau tiek izteikta rīcībās un vairāk vai mazāk konkrētās investīciju projektu idejās. Šobrīd investīciju plāns, var teikt, ir vēlmju saraksts, jo jaunie finanšu instrumenti vēl nav īsti definēti, bet skaidrs ir tas, ka Eiropas Savienības finansējums būs vairāk vērsts uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, viedām tehnoloģijām, inovācijām un digitalizāciju.Dokumentu izstrāde, līdzdarbojoties Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pārstāvjiem, ir uzsākta jau pagājušā gada nogalē. Pa šo laiku ir notikušas tematiskās darba grupas, veikta statistikas apkopošana un analīze, organizēta iedzīvotāju aptauja, informētas kaimiņu pašvaldības. Gribētos teikt paldies visiem, kas jau ir devuši savu artavu novada attīstības plānošanā. Šī gada 28.oktobrī Krāslavas novada pašvaldības domes sēdē plānots pieņemt lēmumu par apjomīgo dokumentu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Tas nozīmē to, ka laikā no 11.novembra līdz 12.decembrim ikkatrs iedzīvotājs varēs izteikt savu viedokli, kā arī iesniegt argumentētus priekšlikumus. Diemžēl šī brīža situācijā izpaliks klātienes tikšanās, jādomā par citiem risinājumiem. Sekojiet līdzi informācijai par savas iesaistes iespējām!Ināra Dzalbe,Krāslavas novada Attīstības nodaļas vadītāja Ripojošs akmens neapsūno...Neskatoties uz pandēmiju, sarežģīto situāciju valstī, dzīve nestāv uz vietas. Mūsu novadā šogad notikušas daudzas pārmaiņas. Viena no nozīmīgākajām ir administratīvi teritoriālā reforma, saskaņā ar kuru Krāslavas novads šobrīd sastāv no 26 vienībām - divām pilsētām un 24 pagastiem. Mūsu novadā dzīvo nepilni 24 000 iedzīvotāju, tas tiek dēvēts par zilo ezeru zemi, jo teritorijā ir 330 ezeri. Lai efektīvi pārvaldītu novadu, nepieciešams izstrādāt noteiktus dokumentus novada attīstībai, ņemt vērā esošos plusus un mīnusus un analizēt situāciju. Svarīga ir novada iedzīvotāju aktivitāte, kas var izteikt savus priekšlikumus un argumentus par labu kādas idejas radīšanai vai attīstībai.Krāslavas novada attīstības nodaļas speciāliste Gunta Ahromkina pastāstīja, ka kopš gada sākuma vairāku darba grupu ietvaros pašvaldība strādā pie Krāslavas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2037.gadam un Attīstības programmas izstrādes līdz 2027. gadam. Ar abiem dokumentiem no 8. novembra varēs iepazīties interneta vietnē www.kraslava.lv. “Krāslavas novada ilgtermiņa attīstības dokumentos pozicionēts mūsu novads un tā attīstības virziens. Tā ir mūsu vīzija par to, kāds būs novads tuvākajos 15 gados. Dokumentu izstrādē piedalījās ne tikai darba grupa un vadības grupa, bet arī tematiskās darba grupas, kā arī SIA “Reģionālie projekti”, kas piedāvāja ārējo novērtējumu. Gada sākumā tika veikta iedzīvotāju aptauja. Jāpiebilst, ka lielākā daļa aptaujāto ir laimīgi dzīvot Krāslavas novadā. Bet vienmēr ir uz ko tiekties!Krāslavas novada attīstības programmā līdz 2027. gadam ir vairākās daļās. Pirmajā daļā īsi raksturots Krāslavas novads – ģeogrāfiskais novietojums, iedzīvotāju skaits, dabas resursi, izglītība, kultūra, sports, nozīmīgi objekti un tamlīdzīgi. Tai seko stratēģiskā daļa, kurā izklāstītas novada attīstības prioritātes. Citiem vārdiem sakot, ko mēs vēlamies sasniegt noteiktā laika periodā. Mūsu stratēģijā noteikti trīs galvenie mērķi: izglītots, radošs un aktīvs iedzīvotājs; dzīvei, darbam un atpūtai pievilcīga vide un infrastruktūra; uzņēmējdarbību atbalstoša vide. Lai sasniegtu mērķus pašvaldībai jāstrādā pie labas izglītības, veselības, sociālās aprūpes sistēmas, kvalitatīva dzīvojamā fonda, sakoptas vides, pārdomātas  infrastruktūras kā indivīdam, tā  uzņēmējam. Pašvaldībā saprot, ka tieši uzņēmēji ir novada attīstības virzītājspēks. Jo vairāk iespēju pašvaldība varēs piedāvāt, jo vairāk investīciju tā saņems. Jo labāki būs dzīves apstākļi, jo lielāka iespēja, ka vairāk cilvēku izvēlēsies Krāslavas novadu par savu dzīvesvietu.Faktiskie darbi, trīs iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, ir aprakstīti Attīstības programmas rīcības un investīciju plānā. Tās ir būtiskas dokumenta daļas, kas detalizēti apraksta plānotos darbus un finanšu izmaksas tuvākajiem trim gadiem, konkrētiem objektiem, piemēram, ceļiem, skolām, medpunktiem, sporta un atpūtas vietām u.c.” Gunta Ahromkina gan uzsvēra, ka tās var mainīties atkarībā no ārējiem apstākļiem, jo ​​ieviešanu vienmēr ietekmē dažādi faktori, kurus ne vienmēr var iepriekš paredzēt. Piemēram, cenas būvmateriāliem, elektrībai un tamlīdzīgi ir grūti prognozējamas tuvākajam laikam, nemaz nerunājot par 3 gadiem.Pēc tam, kad deputāti pieņems politisku lēmumu, tas ir, nobalsos par izstrādātajiem dokumentiem Krāslavas novada attīstībai, notiks sabiedriskā apspriešana, kurā ļoti svarīga ir novada iedzīvotāju aktivitāte. No 11. novembra līdz 12. decembrim ikvienam Krāslavas novada iedzīvotājam ir iespēja dalīties ar savu ideju, kā uzlabot dzīvi šeit. Jo aktīvāk iesaistīsies vietējie iedzīvotāji, jo lielāka būs iespēja veikt izmaiņas izstrādātajā dokumentā un ņemt vērā daudzu mūsu novada iedzīvotāju vēlmes. Noteikti jāizsaka savs viedoklis, jāizvērtē dokuments un jāizsaka savi priekšlikumi. Izstrādātāji ir pārliecināti, ka ikvienam, kurš nav vienaldzīgs, ir ko teikt un piedāvāt. Ar Krāslavas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2037.gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam dokumentiem varēs iepazīties internetā www.kraslava.lv, kā arī drukātā veidā Skolas ielā 7 (pirmajā stāvā) no 8. novembra.Priekšlikumus var sūtīt parakstītus pa pastu vai iemest korespondences kastītē pie domes ēkas, kā arī ar elektronisko parakstu uz e-pastu dome@kraslava.lv. Svarīgi, lai cilvēks neaizmirstu uzrakstīt savus datus un adresi, uz kuru pašvaldība nosūtīs atbildi par to, vai piedāvātais priekšlikums tiks ņemts vērā. Anonīmpiedāvājumi netiks izskatīti. Izvērtējot izstrādāto plānu, jāpamato sava nostāja. Ja jums nepatīk dažas idejas vai punkti, tad nepietiek ar vienkāršu “man nepatīk”. Ir jāpievieno paskaidrojums, kāpēc jūs tā domājat, kas nav ņemts vērā, jāuzraksta jūsu ieteikumi. Ieteikumiem jābūt konstruktīviem. Attīstības dokumentu publiskā apspriešana ir arī iespēja konstruktīvam dialogam starp pašvaldību un novada iedzīvotājiem. Neaizmirstiet, ka ikvienam ir tiesības izteikties un šī iespēja ir jāizmanto. Kopā veidota nākotne – tā ir jūsu iespēja! Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties attīstības dokumentu apspriešanā un izteikt argumentētus priekšlikumus, lai kopā ar pašvaldību veicinātu mūsu novada attīstību. Kā saka, pilieni veido jūru! Gaidām Jūsu priekšlikumus Krāslavas novada nākotnei!10.novembrī ir ieplānota  informatīvā diena, kuras laikā Zoom tiešsaistē varēs piedalīties individuālajās konsultācijās.)Savukārt 30. novembrī notiks Stratēģijas un Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana.
(Sīkāka informācija sekos.)Jeļena AVSJUKEVIČA Raksts finansēts no valsts mērķdotācijas pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei