Mēs atbildam par tiem, kurus ievēlam

Ar šo rakstu vēlos atgādināt pozīcijas deputātiem par viņu līdzatbildību visu līmeņu ierēdņu gan jau notikušos, gan topošajos likumpārkāpumos. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums. (izvilkums) III. Deputāta darbība republikas pilsētā vai novadā.

 9. pants. Deputāta tiesības. Deputātam savā vēlēšanu apgabalā ir tiesības :1. būt klāt, kad valsts pārvaldes iestādēs izskata jautājumus, kas skar attiecīgās pašvaldības vai viņa vēlēšanu apgabala vēlētāju intereses;2. domes vai tās institūciju uzdevumā pārbaudīt pašvaldības kapitālsabiedrību un iestāžu darbu;3. pieprasīt no valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām valsts un pašvaldības kapitālsabiedrību valdēm mutvārdu vai rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas skar attiecīgās pašvaldības vai viņa vēlēšanu apgabala vēlētāju intereses;4. iepazīties ar valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību dokumentāciju, kas skar attiecīgās pašvaldības intereses, ja tas ar likumu nav aizliegts;5. iesniegt pieprasījumus un priekšlikumus kapitālsabiedrību un iestāžu amatpersonām;6. pieprasīt attiecīgajām amatpersonām, lai tās novērš likumpārkāpumus un sauc vainīgās personas pie likumā paredzētās atbildības;7. rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem;8. realizēt pārējās šajā un citos likumos paredzētās deputāta tiesības.10. pants. Deputāta pienākumi savā vēlēšanu apgabalā. Deputātam savā vēlēšanu apgabalā ir pienākums:1. piedalīties attiecīgās domes lēmumu izpildes kontrolēšanā;2. izskatīt iedzīvotāju sūdzības un iesniegumus un sniegt atbildi likumā noteiktajā kārtībā un termiņā;3. ne retāk kā reizi divos mēnešos rīkot iedzīvotāju pieņemšanas.IV. Deputāta darbības garantijas.12. pants. Deputāta darbības apstākļu nodrošināšana un atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu. Lai deputāts varētu realizēt savas pilnvaras, pašvaldībai ir pienākums pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros un domes noteiktajā kārtībā:1.  ierādīt deputāta darbam piemērotas telpas;2.  nodrošināt deputātus ar pašvaldības iestāžu rīcībā esošo transportlīdzekļu pakalpojumiem;3.  dot iespēju deputātiem izmantot pašvaldības rīcībā esošos sakaru līdzekļus, skaitļošanas, pavairošanas un iespiešanas tehniku;4. nodrošināt deputātu apmācību, kas likumā paredzēta kā obligāta, kā arī pēc deputāta pieprasījuma nodrošināt valsts valodas apmācību un citu nepieciešamo zināšanu apguvi.Par deputāta pienākumu pildīšanu deputāts saņem atlīdzību, kas tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.13. pants. Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību pienākums deputāta pilnvaru realizēšanai nepieciešamo apstākļu realizēšanai.1. ārpus kārtas pieņemt deputātu un sniegt viņam paskaidrojumus;2. izsniegt deputātam viņa pilnvaru realizēšanai nepieciešamo dokumentu norakstus.14. pants. Deputāta darba tiesiskās attiecības ar darba devēju.1. deputāts drīkst savienot deputāta amatu ar citu amatu attiecīgajā pašvaldībā vai pie cita darba devēja, ja vien likumā nav noteikti amatu savienošanas ierobežojumi;2. darba devējs nevar aizliegt deputātam realizēt pilnvaras darba laikā;3. ja pilnvaras nepieciešams realizēt darba laikā, deputāts par to savlaicīgi rakstveidā paziņo darba devējam4. ja deputāts šajā likumā noteiktas pilnvaras realizē darba laikā, darba algu par šo laika posmu viņam var nemaksāt.Zigmunds Paškevičs, partija “Saskaņa”