Atbildi sniedz zvērināta notāre Krāslavā un Daugavpilī Evija Paļuma

2009. gadā tēvs man uzdāvināja dzīvokli. Īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā, un tas ir mans vienīgais īpašums. Deklarējos īpašumā vien 2016. gada decembrī. Tagad vēlos pārdot dzīvokli, lai nopirktu māju. Tēvam ir vēl trīs mantinieki no iepriekšējām laulībām. Vai viņiem ir tiesības prasīt savu daļu no summas, kas tiks iegūta, pārdodot dzīvokli? Vai viņiem ir tiesības to prasīt šobrīd vai pēc tēva nāves?

Par trim Jūsu pusbrāļiem un pusmāsām ir taisnība – Jūsu tēva bērni ir viņa mantojuma neatņemamās daļas tiesīgie. Tāpēc viņiem ir prasījuma tiesība uz neatņemamās daļas izdošanu naudā. Šo daļu noteic pēc tā mantas sastāva un vērtības, kāds bijis testatora nāves dienā. Neatņemamo daļu aprēķina no testatora mantas vērtības, atskaitot visus viņa parādus. Prasīt savas neatņemamās daļas no atdāvināta īpašuma var vienīgi pēc dāvinātāja nāves. Atbildēt uz jautājumu, vai pārējiem bērniem būs tiesības izprasīt neatņemamo daļu no Jums uzdāvinātā dzīvokļa vērtības, var vienīgi zinot visu atstātā mantojuma vērtību kopumā. Ja tēva nāves brīdī citiem bērniem nebūs, ko mantot, vai arī mantojamās mantas vērtība būs mazāka par Jums uzdāvinātā dzīvokļa vērtību, viņiem būs tiesības no tās izprasīt savu neatņemamo daļu.

Mēs ar sievu esam šķirti jau pusgadu. Es deviņus mēnešus esmu bez darba, un man nav iespējas samaksāt uzturlīdzekļus bērniem. Šķiršanās procesā visu mantu atstāju sievai. Vai tagad ir iespējams attiesāt pusi no mantas (mums ir laulības laikā iegādāts dzīvoklis) un šo summu norādīt kā samaksātu avansu par alimentiem?

Ja prasība par laulāto kopīgās mantas sadali nav iesniegta un izskatīta tiesā kopā ar prasību par laulības šķiršanu, tad prasību par laulāto kopīgās mantas sadali Jūs varat iesniegt tiesā 10 gadu laikā pēc tam, kad ir stājies spēkā spriedums par laulības šķiršanu. Uzturlīdzekļi ir ikmēneša maksājums bērna iztikas nodrošināšanai, un tos nevar aizstāt ar mantu, ko Jūs piešķirat otram laulātajam, pie kura bērns dzīvo. Saskaņā ar Civillikumu līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt, Jums ir pienākums viņu uzturēt samērīgi ar Jūsu mantas stāvokli. Uzturlīdzekļu apmērs nevar būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimumu. Tas nozīmē, ka uzturlīdzekļus Jūs nevarat iepriekš pilnībā samaksāt, jo to apmērs var mainīties.