Iedzīvotājiem ir vajadzīgas pašvaldības?

img

Pašvaldība ir vietējā pārvalde, pilsoņu vēlēta pārstāvniecība, kura ar domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju izpildi, ievērojot pašvaldības iedzīvotāju intereses. To pamatfunkcija ir sniegt iedzīvotājiem valsts noteiktos pakalpojumus, sociālo atbalstu, veicināt uzņēmējdarbību, veidot novadā sakārtotu, labvēlīgu dzīves un atpūtas vidi.

Pašvaldības ir valsts pārvaldes sastāvdaļa, kurām ir jāievēro valsts pārvaldes iekārtas likums. Bet vai tās ievēro labas pārvaldības principus? Vai pašvaldība darbojas iedzīvotāju interesēs? Vai to sniegtie pakalpojumi sabiedrībai ir kvalitatīvi un finansiāli samērīgi?Par pašvaldības deputātu pirmo reizi tiku ievēlēts 1994. gadā Dagdas pilsētā, kur tolaik dzīvoja 3 288 iedzīvotāju un novada pašreizējās teritorijas pagastos bija 12 445 iedzīvotāju. Pilsētas administrācijā strādāja vien 8 darbinieki, kuri, kā teica: “brauca visi vienā Volgā”. Dagdas novada kopējā platība sastāda 949.7 km2, kas teritorijas platības ziņā ir 17.vietā no 110 Latvijas novadiem. Pilsētas teritorijā darbojās ap desmit rūpnīcu un fabriku, kuros strādāja pāri 1000 darbinieku.30. valstiskās neatkarības gados iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies trīs reizes, bet administrācijā nodarbināto skaits palielinājās gandrīz astoņas reizes. Pēc PMLP datiem uz 01.07.2020. Dagdas novadā bija deklarēti 7 311 iedzīvotāji, pēc CSP datiem uz gada sākumu novadā bija 6 549 iedzīvotāji, bet faktiski novadā, aprēķinot pa iedzīvotāju sociālajām grupām (bērni un skolēni, vecuma pensionāri, invalīdi, reģistrētie bezdarbnieki, nodarbinātie publiskajā sektorā un strādājošie privātajā sektorā) kopā sanāk vien 4500 iedzīvotāju. Ir 21. gadsimts, digitalizācijas laikmets un valstī praktiski nepastāv oficiāli ticamas statistikas datu par iedzīvotāju skaitu, par novados esošo uzņēmumu skaitu…Pa šiem gadiem ir pieredzēts kā darbā, tiek pieņemti radi, draugi, partijas biedri, bez jebkādas pieredzes un attiecīgās izglītības, speciāli tiem tika veidotas jaunas štata vienības pašvaldības struktūrās. Pašreiz Dagdas novada administrācijā ir 63 darbinieki, pašvaldības struktūrās kopējais darba vietu skaits 2020. gada 3. ceturksnī bija 651. Salīdzinot ar privāto sektoru, novadā reģistrētajos uzņēmumos strādāja vien 368 darbinieki. Kopējais nodarbināto skaits novadā bija 1 272.  Ir izveidojušās pašvaldību ķeizarvalstis, valstis valstī, kuru pamata rūpe ir sevis uzturēšana. Dagdas novada pamatbudžeta izdevumi 80% ir attiecināti darba algām un šo darbinieku uzturēšanas tēriņiem. Novads finansiāli atražo pats sevi, tiek pieņemti likumi un noteikumi, kas nodrošinātu viņu eksistenci. Pašvaldības sniegtie pakalpojumi novada iedzīvotājiem ir pārāk dārgi. Pašreiz Dagdas novadā ir vieni no lielākiem apkures tarifiem valstī fiziskām personām 67,70 eiro/MWh un juridiskām personām 73,14eiro/MWh, ir palielināta cena ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, ir noteikts viens no lielākiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifiem valstī - 23,5 eiro par 1m³. Tiek mākslīgi veidota nelabvēlīga dzīves vide novada iedzīvotājiem.Raimonds NIPERS, Dagdas novada domes deputātsRaksta turpinājumu un Dagdas novada domes komentāru lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.5
Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv